Успешен финал на младежката конференция: „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век” | Фондация Българска Памет
img

Успешен финал на младежката конференция: „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”

На 3 юли 2020 г. приключи успешно младежката конференция: „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”, по проект 2019-2-BG01-KA347-062653, „Еразъм+“.

В рамките на тридневното събитие 100 младежи на възраст между 15 и 30 г. от Югозападния регион на Република България се включиха в структурен диалог с отговорните за младежката политика, за да се намерят потенциални решения на предизвикателствата на пазара на труда, свързани с т.нар. „Индустрия 4.0“ – дигитализацията и автоматизацията на икономиката в ХХI век.

След активното си участие в дискусиите с вземащите решение по теми, свързани с цифровата трансформация и пазара на труда, професиите на бъдещето, дигиталното образование и предизвикателствата пред младежката заетост, участниците генерираха препоръки и идеи, които ще залегнат в финалния продукт от структурния диалог. Той ще бъде озаглавен: „Справочник за кариерно ориентиране в професиите на бъдещето”.

Младежите се включиха активно в интерактивните занимания по групи като влязоха успешно в различни роли, позволяващи им да разберат механизма на вземане на решения в законодателната, изпълнителната и местната власт.

Сред гост-лекторите, които уважиха събитието, към които екипът на Фондация Българска Памет изразява благодарност и които ще бъдат адресати на генерираните препоръки-резултат от младежкия диалог, бяха: г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, г-н Ботьо Ботев – Общински съветник в Столичния общински съвет, Председател на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба и Заместник-председател на Комисията по икономика и собственост, доц. д-р Светла Бонева – Председател на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание и главен секретар на Факултет „Международна икономика и политика“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС-София); г-н Любомир Дренски – Старши експерт в дирекция “Младежки политики”, Министерство на младежта и спорта. Участниците бяха приветствани чрез поздравителни адреси от г-жа Милена Дамянова, Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България и от г-н Теодор Стойчев, Ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България.

Конференцията завърши с връчване на сертификати за участие и сертификат Youthpass, който е инструмент за валидиране на неформалното обучение в областта на младежта, подкрепящ пригодността за заетост на младите и документиращ придобиването от тях на ключови компетентности, необходими за тяхната последваща образователна и кариерна реализация.