Участие на Фондация Българска Памет в Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на Народното Събрание | Фондация Българска Памет
img

Участие на Фондация Българска Памет в Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на Народното Събрание

На 8 юли 2020 г. бе проведено дистанционно заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите [КВНОЖ] към 44-тото Народно събрание на Република България, в което взе участие и представител на Фондация Българска памет.

По време на заседанието предмет на разглеждане бе проектът за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел [ЗЮЛНЦ] и по-конкретно частта на ЗЮЛНЦ, свързана с развитието на гражданските организации и финансовата подкрепа на граждански инициативи.

Фондация Българска Памет подкрепи усилията на неправителствения сектор да защити свободата на сдружаване в страната и възрази срещу законопроект – ЗИД на ЗЮЛНЦ No 054-01-60, предвиждащ ограничаване на достъпа до демократично участие на неправителствените организации и налагане на допълнителни разпоредби, които биха затруднили работата им чрез налагане на допълнителна административна  тежест. В рамките на заседанието в този дух бе прието официално становище на Обществения съвет към КВНОЖ.

Чрез участието си в работата на Обществения съвет Фондация Българска Памет продължава активния си ангажимент към реализация на инициативи в духа на демократичните ценности, споделяйки своята експертиза чрез изразяване на мнения, становища и предложения по отношение проектите на актове на законодателната власт и действия на институциите.

Представители на Фондация Българска Памет участват на доброволен принцип в работата на Обществения съвет от 2017 г. след като Фондацията премина през конкурентна процедура за подбор, базиран на експертен капацитет и предходен опит в разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на релевантни за работата на НПО стратегии, програми, проекти и политики.