Форумът на ФБП ,,Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“ завърши с успех | Фондация Българска Памет
img

Форумът на ФБП ,,Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“ завърши с успех

Успешно завърши 3-дневният форум на Фондация Българска Памет „Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“ [2019-1-BG01-KA347-061600], съфинансиран по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“.

В рамките на интересната и разнообразна програма на форума 50 млади хора на възраст между 15 и 30 години от Югозападния регион на България проведоха структурен диалог с редица представители на институциите, отговорни за провеждането на хоризонталната младежка политика в различните й измерения; запознаха се с ключови инициативи на европейските институции у нас; включиха се в симулационни упражнения; докоснаха се до вдъхновяващи личности от иновативната предприемаческа екосистема и активно дискутираха възможностите за своята бъдеща образователна и кариерна реализация.

През първия ден на форума, след традиционното „разчупване на ледовете“ с инструментите на SALTO Youth, младите хора бяха приветствани от д-р Моника Панайотова – член на Консултативния съвет на Фондация Българска Памет. Д-р Панайотова откри символика в обстоятелството, че началото на форума съвпада с Международния ден на уменията на младите хора (15 юли). Тя изрази увереността си в способността на младите участници да изградят бъдещето, за което мечтаят, в един свят на постоянни промени, дигитални трансформации и нови, несъществуващи досега професии.

Последва симулационна игра в две части „Млади парламентаристи в действие“, по време на която младежите „влязоха в обувките“ на народни представители от 4 парламентарни комисии, формулираха своите препоръки и предложения в сферата на образованието, заетостта, гражданското участие и цифровите технологии, представиха ги пред „пленарната зала“ и накрая, чрез общо гласуване, приеха най-значимите от тях. Младите хора взеха единодушно решение.

Вторият ден бе фокусиран върху провеждането на структурен диалог между младите хора и отговорните за младежката политика. В първата сесия за деня техен събеседник бе д-р Бисер Банчев – Главен експертен сътрудник в Комисията по образованието и науката, Народно събрание на Република България. Той с интерес се запозна с формулираните от младите хора препоръки и на свой ред обсъди с тях важни аспекти от работата на българския парламент, пътя на един законопроект от възникването на идеята за него до обнародването в Държавен вестник на приетия закон, както и възможностите за младежите да допринесат към работата на институцията чрез формати от типа „Младежки парламент“ на местно и областно ниво.

Вторият панел за структурен диалог включваше представители на Министерство на младежта и спорта (ММС), Министерството на образованието и науката (МОН), Агенция по заетостта (АЗ) и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). В началото на панела г-н Петър Младенов – Ръководител на дирекция „Младежки политики“ в ММС и г-жа Гергана Рошманова – Главен експерт в същата дирекция обсъдиха с младите хора предстоящото приемане на нова Стратегия за младежта, нормативната база, включваща Закона за младежта, Националната програма за младежта (2016 – 2020) за 2019 г. и Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година. В своята презентация г-н Младенов акцентира и върху постигнатите резултати по време на първото Председателство на България на Съвета на ЕС и формулираните с участието на над 50000 млади хора от цяла Европа 11 Младежки цели (11 Youth Goals). В допълнение представителите на ММС разясниха функционалностите на Националната информационна система за младежта, възможностите за доброволчество, предоставяни от Европейския корпус за солидарност и информираха младежите за предстоящи инициативи за млади хора на министерството в цялата страна.

Г-н Жулиян Гочев – Държавен експерт в дирекция “Професионално образование и обучение” на МОН, се фокусира върху уменията, даващи сили на личността да се справя с предизвикателствата: 1) основни умения – четивни, математически; 2) професионални умения – „твърди“ / технически умения, успоредно изграждани с  развитието на отраслите в икономиката; 3) преносими / „трансверсални умения. Г-н Гочев подчерта, че майсторството, което една личност следва да развие е да свърже горните 3 групи умения, в контекста на професиите на бъдещето и представи на младежите видеоклип с любопитни прогнози за все още несъществуващи професионални направления.

Представителите на АЗ г-жа Виолена Христова и г-жа Гергана Янева се включиха във форума още от първия ден на неговото провеждане и с интерес проследиха груповите занимания и симулационните игри на младежите. Г-жа Христова – Кариерен консултант в Кариерния център към Централната администрация на АЗ, коментира с младите хора различните възможностите за тях по различните младежки програми за заетост, предлагани от Министерството на труда и социалната политика, както и консултациите, които те могат да получат в бюрата по труда и кариерните центрове. Тя сподели, че към момента сред сферите с най-голямо търсене на пазара на труда са както информационните технологии и компютърните специалности, така и някои по-нискоквалифицирани професии. Г-жа Христова посъветва младите хора да се занимават с това, което им е интересно и отбеляза, че е трудно да се даде точна прогноза как ще се развият уменията и професиите. Тя призова младежите да се превърнат „от дигитални ползватели в дигитални създатели“, като поясни, че творчеството и емпатията ще са в основата на редица дейности, които не подлежат на цифровизация и автоматизация.

Г-жа Виктория Джерманска – Главен експерт в дирекция „Информационни технологии“, МТИТС, обърна внимание на все по-голямото влияние, което технологиите оказват както върху ежедневието на всеки човек, така и върху професиите и свързаните с тях цифрови умения. В диалог с младите г-жа Джерманска обясни накратко актуалните инициативи за развитие на информационното общество у нас, подчертавайки, че според Индекса за навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2018г, България се нарежда на 26-мо място в ЕС, като въпреки увеличението на броя лица с основни умения в областта на цифровите технологии, България остава с едни от най-ниските резултати в Съюза. Това обстоятелство, според нея, дава силна мотивация на младежите да променят настоящата картина и да спомогнат за изкачването на страната ни нагоре в цитираната класация.

Последва дискусия с множество въпроси и отговори между отговорните за младежката политика и младите участници. Коментирани бяха предизвикателствата, които са свързани с избора на специалност за кандидатстване; ролята на спорта в професиите, свързани с дигитализацията и Революция 4.0; практически съвети за фокусиране на вниманието, приоритизиране на задачите и намиране на баланса „работа-свободно време“; атрактивността на професиите на бъдещето, която ще доведе до нови географски дестинации; проблемът с „изтичането на мозъци“, както и работата от вкъщи като алтернатива на работното място в офис. В края на панела за структурен диалог събеседниците на младите хора се обединиха около посланието към тях да бъдат упорити, да не се отказват пред трудностите и постоянно да разширяват своите хоризонти.

Докато протичаше дискусията част от младежите научиха резултатите от кандидатстудентските си изпити и разбраха, че са приети във водещи специалности на Софийския университет, Медицинския университет и др., което допринесе допълнително към приятната и позитивна атмосфера в залата.

Програмата на форума продължи със сесията “Възможности и перспективи за младите хора в Европейския съюз и тяхната роля в дебата за бъдещето на Европа“. По време на нея г-н Теодор Стойчев – Ръководител на Бюрото в България на Европейския парламент, проведе вдъхновяваща беседа с младите хора относно възможностите и перспективите им за развитие в Европейския съюз. Г-н Стойчев, в диалог с младежите, разказа накратко за ролята на водещите Европейски институции; за училищата-посланици на Европейския парламент; за безспорните достижения на програмата Еразъм+, определена категорично за най-разпознаваемия и успешен инструмент за европейско финансиране в Съюза; за инициативата DiscoverEU, чрез която при навършване на 18 години могат да безплатно обиколят ЕС с влак и др. Той сподели, че младите хора са основните поддръжници на ЕС и информира за European Youth Event, по време на което младежите ежегодно споделят гледната си точка по актуалните въпроси от Европейския дневен ред, за кампанията „Този път ще гласувам“, както и за платформата на ЕП TogetherEU. Г-н Стойчев не пропусна да разясни как младежите могат да проверяват и кандидатстват за стажове в Европейските институции. На финала на сесията той ги призова да бъдат активни граждани и да не се притесняват често да напускат зоната си на комфорт, да учат чужди езици, да трупат опит навсякъде, където пожелаят и впоследствие да приложат наученото в България.

В следващия панел – “Професиите и уменията на бъдещето в ЕС”, събеседник на младите хора бе г-жа Марина Кирова – Съветник в Представителство на Европейската комисия в България. В своята изчерпателна и интересна презентация тя коментира с младежите тенденцията много от досега съществуващите професии, свързани с рутинни повторяеми операции да изчезнат поради автоматизацията и развитието на изкуствения интелект, а на тяхно място да възникнат нови. Г-жа Кирова представи още Европейската рамка за умения, Европейския стълб на социалните права и 20-те основни права на гражданите в ЕС, разделени в 3 групи: 1. Равни възможности; 2. Справедливи условия на труд; 3. Социална защита и приобщаване.

Последваха редица въпроси и коментари, в резултат на които стана ясно, че адаптивността и креативността се очертават като ключови умения на бъдещето и колкото и да напреднат технологиите (по аналогия с предходните 3 индустриални революции), те в никакъв случай не са способни да заменят напълно човека.

В сесията „Житейска библиотека за кариерите на бъдещето“ взеха участие г-н Димитър Стоянов – Координатор на Платформа “Образование и иновации в енергийната киберсигурност“ и г-н Илия Левков – Председател на Управителния съвет на Индустриален клъстер „Електромобили“. Г-н Стоянов акцентира върху важността от изучаването на STEM (наука, технологии, инженерство, математика) дисциплини, в контекста на Революция 4.0. С примери от практиката той разкри ключовата роля на експертите по киберсигурност в икономиката и обществото на 21 век. На свой ред г-н Левков заяви, че няма никакви съмнения във високия потенциал на българските младежи да се превърнат в лидери на технологичния напредък на страната ни, както и че си заслужава да останат и да се реализират в нея. Той обсъди с младите последните нововъведения в различни отрасли на икономиката – автономни превозни средства, складове и производствени цехове, функциониращи без човешка намеса и др.

В края на сесията младите хора имаха възможност не само да разгледат на живо електромобил, запознавайки се с предимствата и начина му на работа, а и да се повозят с него, което предизвика сред тях голямо оживление и задоволство.

Третият и последен ден на форума започна със симулация на публицистичното шоу “Референдум”, проведена от известния журналист и водещ на предаването по Българската национална телевизия г-жа Добрина Чешмеджиева. Младите хора се включиха с огромен интерес в симулационното упражнение, влизайки в ролята на събеседници в студиото и активна публика, задаваща въпроси на участниците. Оживената дискусия доведе до сблъсък на мнения и идеи относно различните професии и умения на бъдещето, отстояване на позиции, намиране на компромисни решения и генериране на редица иновативни предложения.

Програмата продължи с работа по групи, по време на която младежите се обединиха около идеята да бъде създадено „Ръководство за уменията и професиите на бъдещето“, което да обобщи наученото по време на форума и да бъде изпратено до всички заинтересовани страни.

След това младите хора бяха запознати от представител на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, гр. София с възможностите за продължаване на образованието в новите цивилни специалности за студенти, предлагани от академията, като „Енергийна сигурност и управление на околната среда“, „Киберсигурност“ и др.

През трите дни на форума младите хора разполагаха с „Портфолио на знанията и уменията“, в което своевременно отбелязваха новоизградените и развити компетенции в контекста на КД3 на Еразъм+.

В края на форума 50-те млади участници получиха сертификати за участие от ФБП, както и Youthpass сертификати. Форум „Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“ (2019-1-BG01-KA347-061600) е проект, съфинансиран по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“.