Фондация Българска Памет подкрепи проекта “Общи характеристики на европейските култури” | Фондация Българска Памет
img

Фондация Българска Памет подкрепи проекта “Общи характеристики на европейските култури”

Фондация Българска Памет подкрепи успешното провеждане на проекта “Общи характеристики на европейските култури” на “Асоциация за развитие на българския спорт”, финансиран в рамките на програма “Еразъм+”, който се проведе в Словакия от 24 – 31 август 2015. В младежкия обмен взеха участие 12 участници от България, като в процеса на подбор АРБС си партнира с Фондация Българска Памет, която изпрати покана до младежи в малки и отдалечени общности, с които работи от години за утвърждаване на националната идентичност и ценностите на европейската интеграция.

2015 Aug ARBS Slovakia_1
Целта на младежкия обмен бе споделяне на културното и религиозно многообразие на страните участнички – България, Словакия, Македония, Румъния и Естония. В съвместни занимания 50-те участници в проекта имаха възможност да развият ключови компетенции: творчество, предприемачество, инициатива, критично мислене, отговорност, правилна самооценка, решаване на проблеми, подобряване на уменията за общуване и работа в екип. Младежите също научиха повече за видовете доброволчество и причините да бъдеш доброволец в местната общност. Знанията и уменията, усвоени в рамките на обмена ще допринесат за по-успешна социална реализация на младите хора и ще увеличат потенциала им личностно развитие. Проектът поставя основен акцент върху толерантността към различието и другостта и културното многообразие, както и към младите хора в неравностойно положение.

2015 Aug ARBS Slovakia_2
Участниците от България представиха българските традиции, история и култура история, както и свое собствено проучване върху историята и културата на страните на останалите участниците.