Фондация Българска Памет организира младежки обмен, по програма “Еразъм+“, за придобиване на умения по предприемачество и финансова грамотност | Фондация Българска Памет
img

Фондация Българска Памет организира младежки обмен, по програма “Еразъм+“, за придобиване на умения по предприемачество и финансова грамотност

От 5 до 9 юни в гр. София ще се проведе младежки обмен на тема: „Насърчаване на предприемачеството и финансовата грамотност с цел преодоляване на младежката безработица“.

Събитието се организира от Фондация Българска Памет и е съфинансирано по програма „Еразъм+“ на ЕС, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“. Целева група по проекта са младежи, 45 на брой, на възраст между 15 и 24г., от Република България, Република Сърбия и Република Молдова.
Вземайки предвид, статистиката, че: равнището на безработица сред младите хора в България, за 2016г., е 17.4%., в Молдова възлиза на 13.9%, а в Сърбия на 46%, основна цел на проекта е да подкрепи борбата с младежката безработица, допринасяйки за повишаване конкурентноспособността на младите хора на пазара на труда и за увеличаване броя на самонаетите, чрез придобиване на умения за предприемачество и финансова грамотност.
Чрез изпълнението на петдневния обмен, Фондацията цели да постигне, чрез методи на неформално образование, следните резултати: 1) да спомогне за намаляване процента на преждевременно напускащите училище млади хора и осъзнаването на ключовата роля, която образованието и наличието на квалификация играят за успешната реализация на младия човек и интеграцията му в обществото; 2) да предостави възможност за споделяне на идеи и опит между младежи от Югоизточна Европа; 3) да подчертае значението на неформалното обучение сред младите за придобиване на допълнителни личностни умения (т. нар. „soft skills“); 4) да развие в младите знания и умения, с които да могат успешно да комуникират с институции, бизнес среди и НПО организации; 5) да подкрепи предприемаческия дух и желание за развитие на средата в младежи от райони, застрашени от високи нива на безработица.

В рамките на събитието ще бъдат проведени срещи–дискусии с успели личности и предприемачи на следните теми: “Предприемачество и предприемчивост – път към личностно и кариерно развитие”, с Доброслав Димитров, съосновател на „Империя Онлайн“ ООД; “Младежката безработица в Европа. Ролята на предприемачеството в борбата с младежката безработица“, с Бойко Благоев, Ръководител отдел „Информация и комуникация“ в Представителството на ЕК в България; “Как да създадем успешен бизнес план? Какви са основните компоненти на един бизнес план?”, с Теодора Герджикова, Главен оперативен мениджър в Escape Room Multiplex; „Възможност или предизвикателство е да бъдеш социален предприемач в България“, с Диана Аладжова, Председател на „Обединени идеи за България“ (ОИБ); “Възможности за финансиране на StartUp. Каква е разликата между банков кредит, Европейски, национален или частен фонд, бизнес ангел, фондове за рисков капитал, краудфъндинг и интересни инструменти за финансиране на предприемаческа идея?”, с Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика.

Младежите ще вземат участие и в интерактивни сесии, ролеви игри и креативни работилници, развиващи умения за работа и общуване в мултикултурна среда, работа в екип, инициативност, креативност и иновативност.