Фондация Българска Памет в партньорство с “ПАР Юнивърсити”, реализираха обучително събитие в рамките на проект № 2020-3-BG01-KA205-094720 “Основни икономически и финансови умения на младежите за изграждане на “икономика, която работи за хората””, съфинансиран попрограма “Еразъм+” | Фондация Българска Памет
img

Фондация Българска Памет в партньорство с “ПАР Юнивърсити”, реализираха обучително събитие в рамките на проект № 2020-3-BG01-KA205-094720 “Основни икономически и финансови умения на младежите за изграждане на “икономика, която работи за хората””, съфинансиран попрограма “Еразъм+”

В периода от 12 до 16 декември 2022 г.  в гр. Риека, Р. Хърватия се проведе първото обучително събитие в рамките на проекта. Участие в него взеха общо 26 човека, по 13 от България и Хърватия, с различен профил- учители, университетски преподаватели и младежки работници, притежаващи предишен опит в сферата на младежки дейности.

В рамките на обучението бяха приложени методи на неформалното образование, обучение базирано на игри,  бяха анализирани добри европейски практики, които са залегнали в основата на разработваната нова методология, бе обсъден дизайна на онлайн платформа, която ще е ресурс със свободен достъп, насочена към голям брой заинтересовани страни и представители на широката общественост. Панелите на програмата бяха разделени на три модула: развитие на икономически и финансови умения чрез обучение базирано на игри; предприемачеството като трансверсална компетентност; неформалното образование и младежка работа с млади хора в неравностойно положение, изложени на риск от маргинализация, радикализация и NEETs. Те допринасят за постигане на основната цел на проекта- разработване на нова методология за изграждане на базисна икономическа и финансова грамотност на младежите, като част от трансверсалните предприемачески умения, използвайки обучение, базирано на игри (GBL) и методи на неформално образование.

Следващият етап от проекта, предвижда реализирането на смесена мобилност за 50 младежи от България и Хърватия, което ще проведе през пролетта на 2023 г. в гр. София.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.