ФБП насърчава критичното мислене и младите хора чрез развитие на медийна грамотност, дигитални и граждански компетенции | Фондация Българска Памет
img

ФБП насърчава критичното мислене и младите хора чрез развитие на медийна грамотност, дигитални и граждански компетенции

Фондация “Българска Памет” (Р. България) в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Република Северна Македония) и „Община на българите в АТО Гагаузия“, Република Молдова изпълняват проект, „Насърчаване на критичното мислене, инициативност и споделяне на фундаменталните ценности сред младите, чрез развитие на медийна грамотност, дигитални и граждански компетенции“,  съфинансиран от Фондация Българска Памет по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя, като основна цел, чрез методите на неформалното образование, да развие у 60 младежи от България, Р.С. Македония и Молдова специфични дигитални, медийни, социални и граждански компетенции като възможности за насърчаване на тяхното критично мислене и инициативност с оглед ефективно предаване на фундаментални обществени ценности.

Медийната грамотност, критичното мислене, дигиталните и граждански компетенции са ключов фактор за социално включване на младите в цифровия свят, както и за превенция от радикализация.

Конкретно, в рамките на проекта ще бъдат развити и валидирани компетенции на Youthpass, които са утвърдени от EK като условие за активно участие на гражданите в обществото с акцент върху 2 от 8 компетенции, именно:

– „К4: Дигитални компетенции“ включващи познаване на ролята и употребата на он-лайн ресурси, приоритизиране, създаване на (медийно) съдържание, безопасност, и др.;

– „К6: Социални и граждански компетенции“ включващи критично мислене, познания за обществените и политическите структури и ценности, медийна грамотност, гражданско участие, социално компетентна комуникация, лидерство, и др.

Чрез валидизирането и сертифицирането на изброените ключови компетенции младите хора ще придобият повече възможности за реализация, увереност в собствените си възможности, като начин за противодействие на маргинализацията, която често се дължи на ниска себе оценка и ниска мотивация за социално включване.

Програмата на обмена е предвидена по начин, по който участниците да усвоят или подобрят уменията си за критично мислене; разпознаване на фалшиви новини, пропаганда и дезинформация; изразяване на позиции по важни за тях теми, изграждайки се като активни граждани; да бъдат активни участници, а не само потребители на цифровата и информационно медийната среда; да се възползват ефективно от онлайн съдържанието за професионални и образователни цели; да не попадат в категорията NEET и спиралата на социалното изключване; разпознаване и споделяне на фундаменталните европейски ценности.