ФБП взе участие в Обществения съвет към „Комисията по взаимодействието с НПО и жалбите“ към 44-тото Народно събрание | Фондация Българска Памет
img

ФБП взе участие в Обществения съвет към „Комисията по взаимодействието с НПО и жалбите“ към 44-тото Народно събрание

На 19-и юни бе проведено второто за 2019г. заседание на Обществения съвет към „Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите“ към 44-тото Народно събрание, в което взе участие представител на Фондация Българска Памет.

По време на заседанието със своята обществена значимост се откроиха конкретни мерки, касаещи намаляване на административната тежест върху неправителствените организации, във връзка с прилагането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закон за мерките срещу изпиране на пари, които бяха обсъдени и приети и които ще бъдат обобщени и изпратени до отговорните институции под формата на препоръки.

Чрез участието си в работата на Обществения съвет Фондация Българска Памет продължава активния си ангажимент към реализация на инициативи в духа на демократичните ценности, споделяйки своята експертиза и участие чрез изразяване на мнения, становища и предложения по отношение на актове на законодателната власт и действия на институциите.

Представители на Фондация Българска Памет участват на доброволен принцип в работата на Обществения съвет от 2017г. след като Фондацията премина през конкурентна процедура за подбор, базиран на експертен капацитет и предходен опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на релевантни за работата на НПО стратегии, програми, проекти и политики.