Успешно завърши обучителното събитие за младежки работници в рамките на проект “Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно – базираното обучение” | Фондация Българска Памет
img

Успешно завърши обучителното събитие за младежки работници в рамките на проект “Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно – базираното обучение”

С интересни събеседници и интерактивни занимания по групи протекоха останалите дни от програмата на 5-дневния семинар за младежки работници по проект № 2020-1-BG01-KA205-078892 Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение”.

Програмата включваше панели, които допринасят за постигане основната цел на проекта – създаване на иновативна и интегрирана методология, основана на проблемно-базираното и ценностно-базираното обучения и прилагането на дигитални технологии в неформалното образование.

Наред с новите знания, които получиха от вдъхновяващите личности, с които се срещнаха и различните интерактивни занимания по групи, младежките работници осъществиха активна дейност по изготвянето на иновативната и интегрирана методология, като развиха капацитет за нейното прилагане на практика.

Сред гост-лекторите на събитието бе Георги Станков, психолог и обучител, който представи пред аудиторията темата “Психологията и емоционалната интелигентност като ключ към междуличностното общуване“. Чрез нея младежите се запознаха с теорията за Емоционалната интелигентност и нейното приложение в реални житейски ситуации на междуличностно взаимодействие. Посредством работа в малки групи и групова дискусия те стигнаха до по-дълбоко разбиране за механизмите, чрез които всяка личност оформя своята ценностна система, взаимодейства с другите и взема решения в ситуации на конфликт или криза на ценностите. По този начин бе реализирана една от поставените цели на заданието: да се постигне по-високо ниво на осъзнатост за взаимовръзката между ценностите, мотивацията и поведението на хората във всекидневния живот. В хода на занятието беше подчертано, че индивидуалният “психологически профил” на всеки човек съдържа както неговите силни страни, така и неговите слабости, ето защо е важно той да бъде наясно за своите характерни черти и да работи върху тяхното развитие и усъвършенстване. 

Въз основа на симулация, анализ на случай, индивидуална работа и последвала групова дискусия, обучаемите (пре)откриха значението на умението да се поставят на мястото на другите, когато оценяват техните постъпки и избори, и да проявяват емпатия към техните чувства, нагласи и мотиви. 

Живко Костуров от екипа на Фондация Българска Памет сподели с младите хора какви са възможностите, които програма „Еразъм+“ им предоставя през Програмния период 2021-2027 г., формирайки в тях нов начин на мислене отвъд ограниченията, давайки им възможност за опознаване на други култури, за създаване на трайни познанства по целия  свят, за споделяне на общи ценности и новаторски идеи, за възможността на хората да живеят свободни от стереотипи.

В каря на обучението, всеки участник получи сертификат от Фондация Българска Памет за участието си в проекта.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.