Успешно завърши обучителното събитие за младежи в рамките на проект “Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение” | Фондация Българска Памет
img

Успешно завърши обучителното събитие за младежи в рамките на проект “Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение”

21 октомври 2022 г.

С интересни събеседници и интерактивни занимания по групи протече и успешно завърши 7-дневният семинар за младежи по проект № 2020-1-BG01-KA205-078892 Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение”.

Програмата включваше елементи от проектно базирано, проблемно базирано и ценностно базираното обучение. Създадена бе комфортна среда, в която младите хора споделиха мнения, и която спомогна за развитието и принадлежността им към малка обучителна общност. Успешно бяха приложени сензитивни, когнитивни и преживелищни методи на обучение, ролеви игри, разиграване на реални сценарии, разнообразни методи на комуникация. Тествана и  приложена на практика бе иновативна и интегрирана методология, основана на проблемно базираното и ценностно базираното обучение и прилагането на дигиталните технологии в неформалното образование. Това допринесе за подобрението на методологията, нейното надграждане и последващото и интегриране в Наръчник и Онлайн базирана обучителна платформа.

Сред гост-лекторите на събитието бе Георги Станков, психолог и обучител, който представи пред аудиторията темата “Психологията и емоционалната интелигентност като ключ към междуличностното общуване“. Чрез нея младежите се запознаха с теорията за Емоционалната интелигентност и нейното приложение в реални житейски ситуации на междуличностно взаимодействие. Посредством работа в малки групи и групова дискусия те стигнаха до по-дълбоко разбиране за механизмите, чрез които всяка личност оформя своята ценностна система, взаимодейства с другите и взема решения в ситуации на конфликт или криза на ценностите. По този начин бе реализирана една от поставените цели на заданието: да се постигне по-високо ниво на осъзнатост за взаимовръзката между ценностите, мотивацията и поведението на хората във всекидневния живот. В хода на дискусията беше подчертано, че индивидуалният “психологически профил” на всеки човек съдържа както неговите силни страни, така и неговите слабости – ето защо е важно той да бъде наясно със своите характерни черти и да работи върху тяхното развитие и усъвършенстване. 

Въз основа на симулация, анализ на случай, индивидуална работа и последвала групова дискусия, обучаемите (пре)откриха значението на умението да се поставят на мястото на другите, когато оценяват техните постъпки и избори, както и да проявяват емпатия към техните чувства, нагласи и мотиви. 

Вдъхновяващият Искрен Кръстев, председател на Глобален предприемачески мониторинг (GEM), България, обясни на участниците, че предприемачеството е толкова важно, защото то е дейност, чрез която се откриват нови работни места, генерира доходи, насърчава креативното мислене и иновациите, повишава ефективността на организацията и носи икономически растеж. Призова ги да мислят за големи неща, да правят малки стъпки и да постигат целите си.

Г-жа Яница Бойчева, политолог, разкри пред младите хора някои основни аспекти на културното предприемачество и добрите практики в Европа, свързани с неговото реализиране. Тя модерира групово занимание, посветено на уменията на младия предприемач и предприемаческата култура, в което участниците развиха логическото си мислене и се забавляваха.

Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика даде редица практически съвети и напътствия на младежите, относно това как да получат финансиране на своя бизнес идея или инициатива.

В последния 7-ми ден от обучението Живко Костуров от екипа на Фондация Българска Памет сподели с младите хора какви са възможностите, които Програма „Еразъм+“ им предоставя през Програмния период 2021-2027 г., формирайки в тях нов начин на мислене отвъд ограниченията и давайки им шанс за опознаване на други култури, за създаване на трайни познанства по целия свят, за споделяне на общи ценности и новаторски идеи, за възможността на хората да живеят свободни от стереотипи.

Младежите получиха сертификати от Фондация Българска Памет за участието си в проекта, които могат да им послужат за референция в тяхната последваща образователна и професионална реализация.

 

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.