Успешен финал на проекта за обучение на 50 младежки работници от България и Молдова | Фондация Българска Памет
img

Успешен финал на проекта за обучение на 50 младежки работници от България и Молдова

С успех приключи 7-дневният семинар за обучение на 50 младежки работници от  България и  Молдова в рамките на проект „Изграждане на умения за развитие на дигитални и предприемачески компетентности сред младите и формиране на Европейски Ценности“, реализиран от Фондация Българска Памет в партньорство с „Община на българите в АТО Гагаузия“, Молдова и съфинансиран по програма „Еразъм +“, КД 1.

В рамките на  заложените в програмата на 7-дневното събитие панели, младежките работници от двете държави успяха да придобият и развият умения за работа в цифрова среда, придобиха чувство за предприемчивост и инициативност, както и умения за формиране на аналитично и критично мислене, увереност в собствените си сили, креативност и работа в екип.

Шестият ден от обучението бе посветен на психолагия на личността и психология на лидерството. Г-жа Лияна Петрова, психологически консултант и психотерапевт, фокусира вниманието на младежките работници върху това защо е важно да познават силните и слабите си страни, обясни им важността на себеопознаването, което има важно значение, т.к. подпомага човека в неговия живот и дейност по разумно да постига целите си, и умело да подбира средствата за осъществяването им. Обучението им помогна да развият умения за постигане на житейски планове, с които да се повиши увереността им и да доведе до по-пълноценен и по-качествен живот, както в личен, така и в професионален план.

Живко Костуров от екипа на Фондация Българска Памет въведе участниците в света на програма „Еразъм+“, променяща живoта и отваряща съзнанието. Разказа им за възможностите, които програмата предоставя на младите в периода 2021-2027г., формирайки в тях нов начин на мислене отвъд ограниченията, давайки им възможност за опознаване на други култури за създаване на трайни познанства по целия свят, за споделяне на общи ценности и новаторски идеи, за възможността на хората да живеят свободни от стероеотипи.

В последният, седми ден от обучението, участниците получиха сертификати от Фондация Българска Памет за участие, както и “Youthpass”, представляващ инструмент на Европейската комисия за валидиране на компетентности, придобити с методите на неформалното образования, които може да им служи за референция в тяхната последваща образователна и професионална реализация.

Във формите за обратна връзка, младежките работници споделиха степента на усвоените знания и компетентности, придобили в рамките на обучението. Изразиха желание за участие в бъдещи проекти по програма „Еразъм+“, както и за разширяването на мрежата си от контакти и запознанства в различни държави от Европа.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.