С интересни събеседници и интерактивни занимания по групи приключи младежкият обмен на тема: “Формиране на “зелен” начин на мислене чрез изграждане на кръгова и нисковъглеродна икономика”, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 | Фондация Българска Памет
img

С интересни събеседници и интерактивни занимания по групи приключи младежкият обмен на тема: “Формиране на “зелен” начин на мислене чрез изграждане на кръгова и нисковъглеродна икономика”, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1

Инициативата се реализира от Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“ гр. Битоля, Република Северна Македония.

В последните три дни от събитието, младите хора от двете държави се включиха във всички интерактивни сесии, предвидени в програмата, представиха мнението и идеите си, общуваха свободно, както по между си, така и с гост-лекторите на събитието. Те активно обменяха мнения, въпроси и идеи, търсиха и анализираха информация в интернет, а в последствие презентираха на флипчарт резултатите от работата си пред груповите лидери и своите връстници. Всичко това спомогна за развитието и принадлежността им към малка обучителна общност и създаде между тях нови приятелства. Успешно бяха приложени различните методи на неформалното образование, ролеви игри, разиграване на реални сценарии, разнообразни методи на комуникация и забавление.

Третият ден от програмата на събитието стартира с Д-р Младен Ламбев, бивш Координатор на Парламентарното изменение на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018, който изнесе лекция на тема: “Европейски аспекти на екологичната проблематика”. Той очерта основните параметри на т.нар. “Зелена сделка 2030” – ключов приоритет на досегашната Европейска комисия. Д-р Ламбев разясни концепцията за устойчиво развитие на Съюза и коментира стратегическата визия Европа да се превърне в първия климатично-неутрален континент до 2050 г. В последвалата дискусия лекторът подчерта, че водещ следва да бъде личният принос на всеки човек към опазването на природата.

Програмата продължи с проф. Д.н. Николай Щерев – ръководител на катедра „ Индустриялен бизнес“ в Университета за национално и световно стопанство. В презентация на тема:“ Какво мога да направя за кръговата икономика?“. Той разясни пред участниците какво всъщност означава кръгова икономика, даде дифиниция на понятията „синя“ и „зелена“ икономика и обясни как на практика функционира системата. Презентиран им бе нагледно базов бизнес модел на кръгова икономика.

В дискусионна форма между лектора и младите хора от двете държави, беше обсъден личният пример за кръгова икономика. Разделени по групи, участниците имаха възможност да потърсят примери за кръгово производство и потребление, като помислят върху задачата защо и как може да променят личното си отношение, разбиране и възприятие за кръгова икономика. В последствие всеки един отбор представи пред останалте своята гледна точка.

Живко Костуров от екипа на Фондация Българска Памет сподели с младите хора какви са възможностите, които Програма „Еразъм+“ им предоставя през Програмния период 2021-2027 г., формирайки в тях нов начин на мислене отвъд ограниченията и давайки им шанс за опознаване на други култури, за създаване на трайни познанства по целия свят, за споделяне на общи ценности и новаторски идеи, за възможността на хората да живеят свободни от стереотипи.

В последния, 5-ти ден от младежкия обмен, всеки един от участниците получи сертификат от Фондация Българска Памет за участието си в проекта, които могат да им послужат като референция в тяхната последваща образователна и професионална реализация.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.