Стартира 7-дневно обучително събитие за 60 млади хора по проект “Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век”, съфинансиран по програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2. | Фондация Българска Памет
img

Стартира 7-дневно обучително събитие за 60 млади хора по проект “Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век”, съфинансиран по програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2.

В периода от 15 до 21.07. 2023 г. Фондация Българска Памет, в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“, гр. Битоля, Р.С. Македония и „Ecocenter Alapitvany”, Република Унгария, реализира обучително събитие по проект „Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век“, 2020-2-BG01-KA205-079309, съфинансиран по програма „Еразъм+“, КД 2.

Основната цел на проекта е, чрез интердисциплинарен подход, да се разработи иновативна методика за изграждане на социално-екологични и еко-предприемачески знания и умения, която да бъде развита и тествана с 15 младежки работници и 60 млади хора от трите държави.

Посредством изпълнението на проекта, партньорите от трите организации се стремят да формират в целевите групи знания и умения по социална екология, които да допринесат за справянето със съвременните еко-предизвикателства, като изменение на климата, изчерпване на ключови природни ресурси и загуба на биоразнообразие.

Младежите, участници в проекта, бяха селектирани въз основа на апликационна форма, както и разработване на есе на тема „Как да бъда част от решението – какво мога да направя за опазването на природата в своето ежедневие?“

В първите два дни 60-те участници от трите държави успяха да се опознаят по между си чрез различни игри и методи на интерактивното образование, подготвени им от екипа на Фондация Българска Памет. Обсъдена бе и програмата на събитието.

В третия ден от проекта г-жа Яница Бойчева, политолог, запозна участниците с темата: “Влиянието на социалната екология върху ежедневието на хората“. Тя сподели, че все повече изследвания потвърждават взаимовръзката “човек-общество-икономика-природа”. Резултатите от редица международни проучвания показват, че взаимодействието между социалната и екологичната среда играе важна роля в нашето ежедневие.

Промените в екологичната среда, като изменението на климата, замърсяването на въздуха и намаляването на природните ресурси, оказват пряко негативно въздействие върху живота на хората. Осезаеми проблеми като засушаване на земята, наводнения, увеличаване броя на болестите и намаляване на продоволствената сигурност са само част от последиците, които влияят на всеки от нас. Също така социалните фактори като неравенство, миграция и изменението в социалната структура възпрепятстват способността на хората да се адаптират към екологичните промени. Различните социални групи са засегнати по различен начин, като хората с по-нисък социален статус често са по-уязвими от проблемите, свързани с околната среда.

Тези изследвания призовават за по-силно взаимодействие между научната общност, държавните институции и гражданското общество, за да се намали социално-екологичното неравенство и да се създадат устойчиви решения за бъдещето. Необходимо е преодоляване на предизвикателствата и изграждане на устойчиви системи, които да гарантират по-добър живот за всички хора, отчитайки комплексните въпроси за приноса на човека към опазването на околната среда и биоразнообразието.

По време на последвалата интерактивна сесия, г-жа Бойчева модерира игра, в която участниците бяха разделени на шест отбора и имаха задачата да разработят и представят решение на даден екологичен проблем.

Програмата продължи с г-жа Виктория Варга, мениджър проекти към „Екоцентър“, Унгария, която презентира разработената в рамките на проекта социално-екологична методология, като в последствие беше проведена дискусия между участниците върху нейното съдържание и практическа приложимост.

В следващите дни от събитието, предстоят редица срещи и дискусии със специалисти по темата за социалната екология – представители на държавни институции, екологични организации и гражданското общество.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.