Стартира 7-дневен семинар за обучение на младежки работници в София | Фондация Българска Памет
img

Стартира 7-дневен семинар за обучение на младежки работници в София

Днес, 3 април 2022 г., започна 7-дневен семинар за обучение на 15 младежки работници от България, Република Северна Македония и Унгария, в рамките на проект “Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век”, № 2020-2-BG01-KA205-079309, съ-финансиран от Програмата „Еразъм+“ на ЕС. Проектът се реализира от Фондация Българска Памет – като координатор, в партньорство с „Ecocenter Alapítvány“, Унгария и „Сдружение за македонско-българско приятелство“, Република Северна Македония.

Чрез обучително събитие, на база на направения в предходните месеци анализ и изготвен доклад на добрите практики в ЕС, екипите на трите партниращи организации с работа по групи, интерактивни и дискусионни методи ще идентифицират и адаптират подходящи упражнения/казуси за целите на новата социално-екологичната методика, която се разработва в рамките на проекта, както и ще генерират иновативни идеи за образователни видеоклипове и практически упражнения, които ще бъдат включени в: онлайн платформата с дигитален инструментариум (https://socialecology.eu/). Програмата предвижда дискусии и срещи с вдъхновяващи събеседници от Министерството на околната среда и водите на Република България, Greenpeace, Института за икономическа политика, Университета зa национално и световно стопанство и др.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.