Стартира проект по “Еразъм+”: “Повече толерантност и социално включване чрез предприемачески компетенции и умения на бъдещето” | Фондация Българска Памет
img

Стартира проект по “Еразъм+”: “Повече толерантност и социално включване чрез предприемачески компетенции и умения на бъдещето”

Днес стартира проект на Фондация Българска Памет, съ-финансиран по програма Еразъм+ [2019-3-BG01-KA105-077764] и реализиран в партньорство с „Община на българите в АТО Гагаузия“ гр.Комрат, Република Молдова и „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония.

Педневният младежки обмен е на тема: „Повече толерантност и социално включване чрез предприемачески компетенции и умения на бъдещето“, и ще даде възможност на 60 млади хора от България, Молдова и Република Северна Македония, с методите на неформалното образование, да развият специфични компетентности за „предприемачество“, ключови умения на бъдещето, междукултурни, социални и граждански компетенции, и способности за споделяне на ценностите на ЕС.

Събитието се провежда в периода 7-11 юни в НУЛЦ на БЧК, София.

 Проектът e по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани” и е базиран на проблеми, които са валидни за трите държави-участнички – 1) значителен процент от младите хора не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (т.нар.NEETs); 2) зачестяващи случаи на прояви на нетолерантност в обществото, в което живеят, засилващи риска от социалната изолация; 3) необходимост от умения, които да подпомогнат тяхната икономическа активност и пълноценно гражданско участие; 4) необходимост от засилване значението на основните демократични ценности на ЕС като толерантност и уважение към другите.

Интерактивните сесии в програмата и срещите с интересни обучители и събедесници ще спомогне за изграждане в младите участници на: 1) Ключови умения и компетенции; 2) Европейка принадлежност на три нива – вътрешно общностно (България като страна-член на ЕС), на Западните Балкани (Република Северна Македония) и Източното партньорство (Молдова); 3) Активно гражданство и по-добра свързаност чрез изграждане на европейско самосъзнание и развитие на толерантност.

Днес младежите започнаха с взаимно опознаване и изграждане на групови правила за работа. Разработиха проектни идеи в рамките на интерактивна сесия: Предприемачески компетенции и умения на бъдещето.

Утрешният ден продължава с теми, посветени на: Европейската перспектива на Западните Балкани и Източното партньорство; анализ на анти-европейската реторика в интернет; европейските ценности и образователни инициативи за по-добра свързаност; предприемачество с кауза.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.