Стартира проект: “По-добро дигитално и устойчиво бъдеще на младите хора в Европа, чрез насърчаване на многообразието и развитие на трансформативни умения, и умения на бъдещето” | Фондация Българска Памет
img

Стартира проект: “По-добро дигитално и устойчиво бъдеще на младите хора в Европа, чрез насърчаване на многообразието и развитие на трансформативни умения, и умения на бъдещето”

Стартира проект: „По-добро дигитално и устойчиво бъдеще на младите хора в Европа, чрез насърчаване на многообразието и развитие на трансформативни умения, и умения на бъдещето“

Днес 17 май, 2021 стартира младежки обмен с участници от Албания, България и Сърбия в рамките на проект съ-финансиран по Еразъм+: „По-добро дигитално и устойчиво бъдеще на младите хора в Европа, чрез насърчаване на многообразието и развитие на трансформативни умения, и умения на бъдещето“ [2020-1-BG01-KA105-078703]. Проектът се изпълнява от Фондация Българска Памет (ФБП), заедно със Сдружение ГЛАС, Република Сърбия и Дружеството за българо-албанско приятелство” (ДБАП), Албания.

Обменът си поставя за основна цел с методите на неформалното образование да развие в 60 младежи на възраст 15-24г. от трите държави, специфични предприемачески – трансверсални, трансформативни, дигитални и социални и граждански компетенции като възможности за насърчаване на тяхното *критично мислене, инициативност и предприемчивост; с оглед *ефективно предаване на фундаментални обществени ценности, *по-добра образователна и професионална перспектива; *формиране на зелен начин на мислене.

Проектът е в унисон със:

    • – Стратегията на ЕС за младежта (2019-2027) и предвидените в нея „заетост и предприемачество”, „образование и обучение“, „социално включване“;
    • – Визията за „Образование 2030” на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/OECD), която формулира т.нар. „трансформативни компетенции”, развиващи у младите хора иновативност, отговорност и осъзнатост: *Създаване на нова стойност, *Мислене по интегриран начин, *Поемане на отговорност;
    • – EntreComp: Рамка за предприемачески компетенции, разработена от ЕК и представяща предприемачеството като трансверсално умение, съдържащо 15 компетенции;
    • – Документа за размисъл на Европейската Комисия от 30 януари 2019 г.: „Към устойчива Европа до 2030 г.“ определящ необходимите за ЕС приоритети за в бъдеще: *развитие на изцяло кръгова икономика и *създаване на устойчива среда.

 

Благодарение на вдъхновяващи събеседници и интерактивни сесии залегнали в програмата, след участието си в проекта с методите на неформалното образование младите хора ще могат:
1) по-информирано, осъзнато и критично да ползват информация в Интернет и ще подобрят уменията си да използват такава информация за създаване на иновации;
2) да идентифицират по-добре обхвата и същността на предприемачески идеи и възможности за (трудова) реализация, вписани в парадигмата на кръговата икономика, зеленото и дигитално бъдеще на Европа;
3) да дадат нова стойност на многообразието и ще са способни да го разглеждат като ресурс за техните бъдещи успешни начинания;
4) да развият своите умения за критично мислене, креативността си, способностите си за разширено мислене, извън рамката;
5) да подобрят способностите си по творчески и прагматичен начин да описват иновативни идеи, вписващи се в концепциите за дигитално и устойчиво бъдеще на Европа;
6)да подобрят уменията си за общуване, работа с хора;
7)да развият набор от знания и умения, чрез които да не попадат в категорията “NEETs” и спиралата на социалното изключване;
8) да подобрят своята осъзнатост относно ценностите на ЕС, развивайки способностите си да бъдат толерантни към различията.

Петдневният обмен се провежда в периода 17-21 май в НУЛЦ на БЧК Лозен, София.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.