Стартирахме 5-дневен обмен с младежи от България, Македония и Молдова | Фондация Българска Памет
img

Стартирахме 5-дневен обмен с младежи от България, Македония и Молдова

На 12 март стартира 5-дневен младежки обмен на тема “Насърчаване на иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор за младежка заетост”. Той ще се проведе в гр. София с 45 младежи на възраст между 17-19 г., на прехода между средно и висше образование от България, Македония и Молдова. Основната цел на проекта е да изгради у участниците умения за по-лесна адаптация на пазара на труда, поставяйки фокус върху развитието на иновативно, креативно и аналитично мислене, което е в основата на STEM професиите у младежите.

Броят на участниците от всяка страна ще бъде 15. Младежите от България са от Югозападния и Североизточния регион на страната и попадат в т. нар. категория неравностойно положение от гледна точка на социално-икономически аспекти като доходи, заетост, образование, както и на социално-културни аспекти като религия, етнос и култура.

Идеята на проекта е, от една страна, младежите да променят перцепциите си за професионална реализация, бидейки отворени за иновации и виждайки възможности там, където не очакват и от друга, да развият т.нар. “вътрешна предприемчивост” и вяра в успеха на собствените им креативни идеи чрез срещи с предприемачи в STEM областите.

Проектът “Насърчаване на иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор за младежка заетост” (№2017-2-BG01-KA105-036427) е съфинансиран по програма “Еразъм+” на ЕС, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”.