“Предприемачеството е способността да имаш творческо мислене, вдъхновение и страст за работа, бъдейки двигател на обществото, в което живееш“ | Фондация Българска Памет
img

“Предприемачеството е способността да имаш творческо мислене, вдъхновение и страст за работа, бъдейки двигател на обществото, в което живееш“

С тези думи д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет, се обърна към участниците в младежки форум, посветен на предприемачеството, като инструмент за повишаване на младежката заетост, в частност в малките населени места.

В периода 8 – 10 септември 2016 г., в град София, Фондация Българска Памет реализира проект: „Младежки форум за предприемачество и демография“, съфинансиран по програма „Еразъм+“,  Kлючова дейност 3 “Подкрепа за реформиране на политиките“. Основната цел на форума бе 50 младежи, от областите Благоевград, Добрич и Смолян (17 – 30 г.), да се запознаят с възможностите за заетост, реализация и образование, в контекста на предприемачеството, чрез провеждане на структурен диалог с отговорните за младежката политика.

„Да бъдеш успешен предприемач означава да имаш смелостта да тръгнеш по своя път и чрез позитивно и градивно мислене да откриеш таланта си, обичайки това, което работиш и работейки, това което обичаш. Умението да градиш, да калкулираш премерени рискове, да участваш в растеж, да променяш средата и бъдещето е рецептата за успешно предприемачество”, сподели д-р Врабевски, обръщайки се към младите, по време на дискусия на тема: “Предприемачеството – предизвикателства и възможности”.

В рамките на първия ден от програмата: „Да се вдъхновим“, младите участници почерпиха вдъхновение от представители на предприемаческата екосистема в страната: г-жа Беата Папазова – Европейски експерт, БТТП; NCP Horizon 2020; EEN; д-р Светослав Маноилов – Старши експерт “Бизнес развитие”, Junior Achievement и г-н Искрен Кръстев – Председател на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) България.

В дискусиите с тях младежите обсъдиха теми като: основни източници за финансиране на самостоятелен бизнес – Оперативните програми на ЕС, “Хоризонт 2020” и неговият инструмент за МСП;  какъв е профилът на новата вълна предприемачи и в какви области са склонни да инвестират; т.нар. “вътрешни предприемачи” в съществуващи организации и необходимостта от иновативни, смели хора с творческо мислене, готови да променят средата, в която живеят.

Срещите на участниците, по време на втория ден от събитието: „Какво искаме да подобрим?“, преминаха в структурен диалог с представители на: Министерство на труда и социалната политика –  г-жа Теодора Тодорова – Демирева, Дърважен експерт, Дирекция “Стратегическо планиране и демографска политика”, г-н Георги Бъркашев, Главен експерт, Дирекция “Стратегическо планиране и демографска политика”; Агенция по заетостта – г-жа Любомира Аршинкова, Старши експерт, Главна дирекция “Услуги по заетостта”, г-жа Мария Иванова, Психолог, Главна дирекция “Услуги по заетостта”; Министерство на икономиката –  г-н Калин Маринов, Зам. – главен директор на Главна дирекция “Европейки фондове за конкурентоспособност”, г-жа Ваня Атанасова, Главен експерт, Отдел “Политика за МСП”, Дирекция “Икономически политики за насърчаване“, г-жа Женя Павлова, Младши експерт, Отдел “Иновации и предприемачество”, Дирекция “Икономически политики за насърчаване”.

В рамките на структурния диалог проведен с тях, бе поставен акцент върху: стратегически документи, в чийто фокус на внимание е социалното предприемачество; демографски тенденции в страната, които могат да бъдат преодоляни с високо качество на образованието и иновации в икономиката; възможности за субсидирана заетост на млади хора до 29г. с национално и европейско финансиране; възможности за развитие на предприемаческа дейност в областите: Благоевград, Добрич, Смолян, откъдето идват над 50% от младите участниците във форума; фондове за стартиращ бизнес като Launch hub и Eleven.

„Имайте куража да стартирате предприемаческите си идеи и да приложите максимално, споделените добри практики и възможности”, с това послание г-н Маринов, от Министерство на икономиката, се обърна към младежите.

В последния ден от форума: „Нашият План“, младежите формулираха План със стъпки от мерки, базирани на провелия се структурен диалог, относно засилване на предприемаческата дейност, на национално и регионално ниво, сред младите хора.

Основни акценти, залегнали в т.нар. „План“ са: приемане на мерки за намаляване на регулаторния товар и подобряване на бизнес средата; прилагане на добри практики от държави членки на ЕС; мерки в подкрепа на стартиращи предприятия на млади хора в първите години на дейност; възможни данъчни облекчения и финансови стимули; намаляване на административната тежест; създаване на “лаборатории за таланти’ чрез партньорство между обучителни институции (училища  и университети), младежки организации и частния сектор; мерки за осигуряване на достъпна и разбираема младежка информация относно възможностите за предприемачество; мерки за борбата с безработицата и начини, с които младите и в частност младите предприемачи да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда.

Изготвеният план ще бъде изпратен на вниманието на всички заинтересовани страни по темата.

По време на тридневното събитие се проведоха и интерактивни сесии, дискусии и творчески работилници. След края на форума всеки от участниците получи сертификат Youthpass, удостоверяващ придобитите знания, умения и компетенции според стандартите на европейско ниво. Екипът на Фондация Българска Памет организира за младежите игра: “City treasurer”, имаща за цел посещението на знакови исторически забележителности в град София.