Фондация Българска Памет, в партньорство с университета “ПАР”, Хърватия, реализира младежка мобилност в рамките на проект № 2020-3-BG01-KA205-094720 “Основни икономически и финансови умения на младежите за изграждане на “икономика, която работи за хората””, #EntreEcFin, съфинансиран по програма “Еразъм +”, КД2 | Фондация Българска Памет
img

Фондация Българска Памет, в партньорство с университета “ПАР”, Хърватия, реализира младежка мобилност в рамките на проект № 2020-3-BG01-KA205-094720 “Основни икономически и финансови умения на младежите за изграждане на “икономика, която работи за хората””, #EntreEcFin, съфинансиран по програма “Еразъм +”, КД2

В периода от 28.05 до 03.06.2023 г. в гр. София се проведе второто събитие в рамките на проекта #EntreEcFin. Участие в него взеха общо 50 младежи, по 25 от Р. България и Р. Хърватия, сред които ученици, студенти и младежки работници.

В рамките на обучението бяха приложени методи на неформалното образование, обучение базирано на игри,  бяха анализирани добри европейски практики, които са залегнали в основата на разработваната нова методология, обсъден бе дизайна на онлайн платформа, която е ресурс със свободен достъп, насочена към голям брой заинтересовани страни и представители на широката общественост. Панелите на програмата бяха разделени на три модула: развитие на икономически и финансови умения чрез обучение базирано на игри; предприемачеството като трансверсална компетентност; неформалното образование и младежка работа с млади хора в неравностойно положение, изложени на риск от маргинализация, радикализация и NEETs. Те допринасят за постигане на основната цел на проекта – разработване на нова методология за изграждане на базисна икономическа и финансова грамотност на младежите, като част от трансверсалните предприемачески умения, използвайки обучение, базирано на игри (Game Based Learning) и методи на неформално образование.

По време на 7-дневния обмен младите хора от двете държави имаха възможността да се срещнат и дискутират залегналите в програмата на събитието теми със специалисти в областта на икономиката, финансите, предприемачеството, политологията и междукултурните взаимоотношения.

Доц. д-р Светла Бонева, главен секретар по научноизследователските проекти на УНСС, гр. София, презентира пред участниците темата за „Предприемачеството в контекста на междукултурните различия“. По време на лекцията бяха разгледани същността на междукултурните различия и важни правила за междукултурно поведение, които трябва да се спазват с цел постигане на успех в международната предприемаческа дейност. В занимание по групи, участниците от двете държави имаха задача да идентифицират културните особености, характерни за Р България и Р Хърватия и да ги представят пред останалите.

Д-р Младен Ламбев, бивш координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018, представи темите „Основни икономически и финансови умения“, „Основи на бюджетирането“, „Въведение във финансовата грамотност“ и „Възвръщаемост и риск“. Всяка една от презентациите надгради знанията на младите хора в сферата на икономиката и обогати финансовата им грамотност.

Чрез работа в екип след лекционната част, участниците в проекта проявиха креативност, сплотеност и критично мислене. Това допринесе за насърчаване междукултурния диалог на младите хора от двете държави. Бяха развити умения за предприемачество и инициативност, което повиши тяхната мотивация за активно участие в общностите и готовност за реализирането на иновативни идеи.

Ангела Митровска, икономист, презентира темата „Спестявания и инвестиции“. Тя посъветва младите участници, преди да започнат да инвестират, да създадат план за управление на риска, който да им помогне да минимизират рисковете, свързани с техните инвестиции. Тя обърна внимание, че спестяването е в основата на инвестициите, тъй като при стартирането на каквато и да било инвестиция, възниква нуждата от първоначален капитал, които да бъде инвестиран.

Чрез интерактивна сесия и групово упражнение модерирани от Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на „Институт за икономическа политика“, гр. София, участниците разбраха възможностите за финансиране на предприемаческа идея и бизнес модела „Канава“.

Яница Бойчева, политолог, разкри пред участниците някои основни аспекти на културното предприемачество и добрите практики в Европа, свързани с неговото реализиране. Тя модерира групово занимание, посветено на уменията на младия предприемач и предприемаческата култура, в което участниците развиха логическото си мислене и се забавляваха.

Екипът на Фондация Българска Памет бе подготвил различни интерактивни игри и предизвикателства, чрез които да стимулира участниците да осмислят наученото от лекционната част и да го приложат на практика.

В последният ден от събитието, участниците от двете държави получиха сертификати за участие в проекта и „Youthpass”, удостоверяващ придобитите от тях умения по време на мобилността и имаха възможност да посетят културно-историческите забележителности на град София.

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.