Конкурс за есе на тема “Преодоляване на младежката радикализация: новото предизвикателство пред Европа” | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема “Преодоляване на младежката радикализация: новото предизвикателство пред Европа”

ПОКАНА

За участие в конкурс за селекция на участници по проект  No 2018-3-BG01-KA105-061001

Фондация “Българска Памет” (Р. България) в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Република Северна Македония) и „Дружество за българско-албанско приятелство“, Република Албания изпълняват проект No 2018-3-BG01-KA105-061001, „Насърчаване на младежкото включване, междукултурния и междурелигиозния диалог, споделените ценности на свобода, толерантност и зачитане на човешките права в контекста на преодоляване на радикализацията и престъпления от омраза“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя за основна цел с методите на неформалното образование да развие у 60 младежи на възраст 15-24  от Р.България, Р.Северна Македония и Р.Албания социални и граждански компетенции, необходими на младите хора за предаване на общите фундаментални обществени ценности с цел *преодоляване на социалната изолация; *насърчаване на разнообразието, стимулиране на междукултурния и междурелигиозния диалог* превенция на радикализацията. Събитието ще се осъществи в рамките на 5-дневен младежки обмен в гр. София, България.

Младите хора ще усвоят различни аспекти на социалните и граждански компетенции, а именно: 1) познания за обществените и политически концепции и структури; 2) умения като лидерство, работа в екип; 3) увереност в собствените си възможности; 4) социално компетентна комуникация, 5) способност за общуване в мултикултурна и мултирелигиозна среда; 6) Поведения за избягване на радикализацията; 5) Знания за кодексите на поведение, общоприети в различните общества и среди; 6) Осъзнаване на основните концепции, отнасящи се до индивидите, групите, обществото и разбиране за фундаментите на мултикултурните и обществено-икономически измерения на европейските общества (как националната културна идентичност взаимодейства с европейската идентичност).

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема “Преодоляване на младежката радикализация: новото предизвикателство пред Европа”;

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: info@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва? 

Конкурсът е насочен към младежи на възраст от 15-24г. от Р.България, Р.Северна Македония и Р.Албания.

Защо? 

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 08-12 юли, 2019г.

До кога? 

Моля, в срок до 14 юни 2019 г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42.