Екологията в полза на здравето – гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с Covid-19 | Фондация Българска Памет

Екологията в полза на здравето – гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с Covid-19

Настоящият „Зелен пакет с препоръки“ беше генериран в резултат на младежки диалог, проведен в рамките на проект на Фондация Българска Памет на тема: “Екологията в полза на здравето – гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19”, 2020-3-BG01-KA347-094727 – съ-финансиран по Програма “Еразъм +”, КД3.