Справочник за кариерно ориентиране в професиите на бъдещето | Фондация Българска Памет

Справочник за кариерно ориентиране в професиите на бъдещето

В периода 1-3 юли, 2020 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст, с. Долни Лозен, Столична община се проведе Младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век” – проект 2019-2- BG01-KA347-062653, финансиран по програма „Еразъм +”, Kлючова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“. По време на конференцията 100 млади хора, намиращи се на ключов етап в своя живот – прехода между средно и висше образование, в диалог с отговорните за хоризонталната младежка политика, се обединиха около идеята да се изготви настоящият „Справочник за кариерно ориентиране в професиите на бъдещето“. Целите на справочника могат да бъдат условно разделени в три направления:

1. Очертаване на актуалните предизвикателства на пазара на труда на 21 в., в контекста на т.нар. „Индустрия 4.0“;

2. Идентифициране на уменията, които младият човек следва да притежава, с оглед своята успешна професионална реализация;

3. Преглед на професиите на бъдещето – основни видове и тенденции за развитие.

Повече информация намерете в изданието.