Ръководство за уменията и професиите на бъдещето | Фондация Българска Памет

Ръководство за уменията и професиите на бъдещето

Форум „Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“ (2019-1-BG01-KA347- 061600), съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“