Младите хора – новата вълна предприемачи на 21 век | Фондация Българска Памет

Младите хора – новата вълна предприемачи на 21 век

В днешно време предприемачеството отразява състоянието на икономиката в дадена страна. Младежкото предприемачеството е възможност за създаване на работни места, което позволява бизнесът и организациите да се развиват и е предпоставка за намаляване на безработицата сред младите, както на местно, така и на регионално и национално ниво. Също така предприемачеството дава шанс на безработните и обезкуражени млади хора да се интегрират в обществото. Развитието на различни умения като иновативност, критично мислене, вземане на решения, общуване в мултикултурна среда, лидерство, които са неизменно свързани с предприемаческите компетенции спомагат на младежите да бъдат поадаптивни към предизвикателствата, с които се сблъскват в своето ежедневие. С оглед изложеното, Фондация Българска Памет изпълни проект на тема: „Младите хора-новата вълна предприемачи на 21-ви век“, с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020), Министерство на младежта и спорта. Имайки предвид две от стратегическите цели на Национална стратегия за младежта (2016 – 2020): „Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони” и „Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България”, проектът на Фондацията имаше за цел да популяризира предприемачеството сред младежите от малките населени места в Югозападна България.

Изтеглете изданието, за да научите повече.