Дигитални технологии и предприемачество за модерно образование | Фондация Българска Памет

Дигитални технологии и предприемачество за модерно образование

В днешния конкурентен свят, шанс за професионална реализация имат хората с интердисциплинарни познания и умения-комбинации от технически способности, нюх към бизнес тенденциите и предприемачески нагласи, което от една страна може да бъде възможност за стартиране на собствен бизнес, но от друга страна, да бъде и умение за генериране на идеи в рамките на вече съществуваща организация, следвайки единна визия за нейното развитие. В тази връзка, образователните институции са изправени пред предизвикателството да съчетават традиционното с новото, да експериментират и да бъдат иновативни, за да отговарят на потребностите на трудовия пазар и на новото „нет-поколение“, което чрез дигиталните технологии опознава и преживява света. С оглед изложеното, Фондация Българска Памет в партньорство с Район „Лозенец“ изпълниха проект на тема: „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“, с финансовата подкрепа на програма Европа на Столична община. Основна цел на проекта бе да даде възможност за пълноценно и активно участие на млади хора в обществения живот, чрез провеждане на двумодулна младежка конференция с представители на местната власт, образователните институции, неправителствения сектор и предприемаческата екосистема в София.

Изтеглете изданието, за да научите повече.