Две отличия за успешно реализирани проекти на Фондация Българска Памет | Фондация Българска Памет
img

Две отличия за успешно реализирани проекти на Фондация Българска Памет

Днес се проведе Годишната онлайн валоризационна конференция – най-тържественото ежегодно събитие на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

По време на конференцията бе направен обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България.

През тази година два проекта на Фондация Българска Памет по програма Еразъм+ бяха отличени със сертификати за качествено изпълнение.

Първият отличен проект е на тема  „Насърчаване на критичното мислене, инициативност и споделяне на фундаменталните ценности сред младите, чрез развитие на медийна грамотност, дигитални и граждански компетенции“. Той е реализиран от Фондация Българска Памет (Република България) в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Република Северна Македония) и „Община на българите в АТО Гагаузия“, Република Молдова. По време на семинара младежите развиха специфични дигитални, медийни, социални и граждански компетенции като възможности за насърчаване на тяхното критично мислене и инициативност с оглед ефективно предаване на фундаменталните обществени ценности. Чрез валидизирането и сертифицирането на изброените ключови компетенции младите хора придобиха повече възможности за реализация, увереност в собствените си възможности.

Вторият отличен проект на Фондация Българска Памет  бе изпълнен в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“ и „Дружество за българско-албанско приятелство“ и носи името „Насърчаване на младежкото включване, междукултурния и междурелигиозния диалог, споделените ценности на свобода, толерантност и зачитане на човешките права в контекста на преодоляване на радикализацията и престъпления от омраза”. По време на този проект 60-те младежи-участници от България, Албания и Република Северна Македония имаха възможност да развият своите социални и граждански компетенции. По време на пет дневния обмен младежите развиха умения като лидерство, работа в екип, социално компетентна комуникация, способност за общуване в мултикултурна и мултирелигиозна среда.

В онлайн церемонията по награждаването взеха участие представителите на Фондация Българска Памет Живко Костуров и Борислава Лалова, които поздравиха участниците и благодариха на организаторите за оценката към екипа и дейността на фондацията, председателствена от д-р Милен Врабевски.