В периода от 6-10.11.2023 г. Фондация Българска Памет провежда младежки обмен на тема: “Европейски ценности за повече Европа и свързаност със Западните Балкани и Източното партньорство” | Фондация Българска Памет
img

В периода от 6-10.11.2023 г. Фондация Българска Памет провежда младежки обмен на тема: “Европейски ценности за повече Европа и свързаност със Западните Балкани и Източното партньорство”

В периода от 06-10.11.2023 г. Фондация Българска Памет, съвместно със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“ гр. Битоля, Република Северна Македония, и „Община на българите в АТО Гагаузия“, гр. Комрат, Република Молдова, реализира 5-дневен младежки обмен, в рамките на проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Сектор „Младеж“, Ключова дейност 1. 

През изминалите няколко дни, младежите, представители на трите държави, развиха редица умения, включващи инициативност, работа в екип, социални и граждански  компетенции. Насърчено беше сред тях позитивното отношение към Европейския проект и осъзнаване силата на споделените Европейски ценности.

В началото на събитието екипът на Фондация Българска Памет приветства участниците за добре дошли,  представи програмата и направи разяснения на формите за обратна връзка „Паспорт на придобитите знания и умения“. Всеки един от участниците имаше възможността да се запознае с останалите, като разкаже с няколко думи за себе си и нещата, които харесва. Създадени бяха правила, които да се спазват по време на младежкия обмен.

Д-р Младен Ламбев, бивш координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018, представи темата „Европейски съюз – история, ценности, начин на функциониране“. Той направи кратък исторически преглед на събитията в Европа след края на Втората световна война, довели до идеята за обединение между държавите в Западна Европа, впоследствие прераснало в изграждането и разширяването на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес. Членството в Съюза предоставя следните 4 свободи на движение – за хора, стоки, услуги и капитали. В основата на успеха на Европейския проект са мирът, споделените ценности и намирането на единство в многообразието, сподели д-р Ламбев. Последва групово занимание, модерирано от д-р Младен Ламбев, в което участниците имаха задача да презентират дейността и функциите на 6 институции на Европейския съюз – Комисия, Парламент, Европейски съвет, Съвет на ЕС, Европейска централна банка и Съд на ЕС.

В рамките на образователната игра „Аз съм европеец“, участниците в проекта проявиха креативност, работа в екип и изразиха своето мислене. Тя допринесе за насърчаване междукултурния диалог на младите хора от трите държави.

Събитието продължи с доц. д-р Светла Бонева от УНСС, която презентира пред участниците темата за „Предприемачеството в контекста на междукултурните различия“. По време на лекцията бяха разгледани същността на междукултурните различия и важни правила за междукултурно поведение, които трябва да се спазват с цел постигане на успех в международната дейност. В занимание по групи, модерирано от доц. Бонева, участниците от трите държави имаха задача да идентифицират културните особености, характерни за Р. България, Р.С. Македония и Р. Молдова, след което да ги представят пред останалите.

Политологът Яница Бойчева подчерта важността на евроинтеграцията на Западните Балкани и Източното партньорство. По време на лекцията бе обсъдена историята на ЕС, начините, по които са подписани последните договори и възможностите за интеграция на нови държави към Съюза. Обърнато бе особено внимание на това, че тези усилия са от съществено значение за стабилността и икономическото развитие на региона и засиленото сътрудничество между държавите. За да затвърдят наученото, участниците бяха включени в ролева игра, моделирана от г-жа Бойчева. Те бяха разделени в 5 отбора, влизайки в ролята на дипломати, и имаха задачата да представят позицията на държавите, за които отговаряха – Индия, Канада, Норвегия, Швеция и Япония. Целта на груповото упражнение бе да насърчи разбирателството и сътрудничеството между участниците, а също и да бъдат обсъдени аспекти на евроинтеграцията на Западните Балкани и Източното партньорство.

В последните 2 дни от младежкия обмен престоят интересни, интерактивни занимания за младите хора от трите държави.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация