В периода от 18-22.03. 2024 г. Фондация Българска Памет проведе младежки обмен на тема : “Компетентностите EntreComp и LifeComp в контекста на пазара на труда в 21 век” | Фондация Българска Памет
img

В периода от 18-22.03. 2024 г. Фондация Българска Памет проведе младежки обмен на тема : “Компетентностите EntreComp и LifeComp в контекста на пазара на труда в 21 век”

В периода от 18- 22.03.2024 г. Фондация Българска Памет, съвместно със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“, гр. Битоля, РС Македония и „Община на българите в АТО Гагаузия“, гр. Комрат, Република Молдова, реализира 5-дневен младежки обмен в рамките на проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, Ключова дейност 1.

Участниците в обучението бяха селектирани въз основа конкурс за есе на тема : “Какви умения трябва да притежавам за успешната реализация на трудовия пазар?“, актуална и полезна за възрастовата група.

В 5 дневния период от реализиране на обучението, младежите, представители на трите държави, развиха редица познания и умения, включващи инициативност, работа в екип, социални, граждански и културни компетенции. Насочено бе вниманието им към уменията и компетентностите на 21 век, които всеки млад човек трябва да притежава, за да бъде успешен и конкурентно способен на пазара на труда.

В началото на събитието, екипът на Фондация Българска Памет приветства участниците за добре дошли, представи програмата и направи обяснение на бланките „Паспорт на придобитите знания и умения“. Всеки от участниците имаше възможност да се запознае с останалите, както разкаже с няколко думи за себе си и нещата, които харесва. Създадени бяха и групови правила, които да се спазват по време на младежкия обмен.

Вторият ден от семинара започна с лекция на тема “Въведение във финансовата грамотност”, изнесена от д-р Младен Ламбев – икономист и мениджър-проекти на Фондация Българска Памет. Младите хора получиха теоретическа и практическа информация, свързана с финансовата грамотност – една от 15-те компетентности в модела на Европейската комисия “EntreComp”. Този модел разглежда предприемачеството като трансверсално (преносимо) умение и е централна тема в настоящия проект. Д-р Ламбев коментира с младежите от трите държави същността на взаимовръзката “доходност-риск”; проблема с кредитната задлъжнялост; спестяванията и инвестициите като “двете страни на една монета”, както и ключовата важност на финансовата грамотност в живота на всеки човек, без оглед на образователния и професионалния му статус.

В последвалата интерактивна сесия младите хора идентифицираха и презентираха основните видове финансови инструменти, сред които акции, облигации, деривативи, инвестиционни фондове, пазари на валута и суровинни пазари. Д-р Ламбев бе модератор на груповото упражнение и в края на сесията изрази задоволство от отличната екипна работа на младите участници от трите държави.

Яница Бойчева, преподавател по Гражданско образование и Предприемачество в Образователен комплекс „Цар Симеон Велики“ запозна участниците с деветте компетентности, определени от LifeComp на Европейската комисия, които обхващат широк спектър от умения – от съзнателното мислене и креативност до емпатията и междукултурна комуникация. Всяко едно от тези умения играе важна роля във формирането на индивидите в добре образовани, приспособяеми членове на обществото както във формална среда, така и в неформална.

След това г-ца Бойчева бе модератор в ролева игра, в която всеки един от младежите имаше възможността да бъде активен участник в различни ситуации, симулиращи реални обстоятелства, с които се сблъскват в ежедневието. Ролевата игра беше създадена с цел да активизира участниците и да ги подтикне към прилагане на усвоените знания и умения в практически контекст. Всеки участник имаше възможността да изпробва различни роли и да се впише в различни сценарии, които насърчаваха активното участие и ангажираността на групата.

Събитието продължи с доц. д-р Светлана Бонева, Декан на факултет „Международна икономика и политика“, Университет за национално и световно стопанство, която презентира пред участниците темата за „Междукултурните различия“. В презентацията беше засегната същността на междукултурните различия и важни правила за поведение, които трябва да се спазват с цел постигане на успех в международната дейност. В занимание по групи, модерирано от доц. Бонева, участниците от трите държави имаха задача да идентифицират културните особености, характерни за Р България, Р. Северна Македония и Р. Молдова, след което да ги представят пред останалите.

Участниците в проекта, посетиха УНСС по покана на доц. д-р Светла Бонева. Там те имаха възможност да присъстват на международна конференция и да се запознаят с ръководството на университета. Пресдтавени им бяха възможностите за кандидатстване и обучение във Висшето учебно заведение.

Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на Института за икономическа политика даде редица практически съвети и напътствие на младежите, относно това какви умения и компетентности, трябва да притежават, за да бъдат успешни, както в образованието, така и при реализацията си на пазара на труда, представени им по изключително достъпен начин.

Младите хора, представители на трите държави бяха включени в различни занимания и работа по групи, за която им бе осигурена комфортна и предразполагаща към екипност среда. Те активно обменяха мнения, въпроси и идеи, след което презентираха на флипчарт резултатите от работа си пред груповите лидери и своите връстници. Всичко това спомогна за развитието и принадлежността им към малка обучителна общност и създаде между тях нови и трайни приятелства.

Живко Костуров от екипа на Фондация Българска Памет сподели с младите хора какви са възможностите, които Програма „Еразъм+“ им предоставя през Програмния период 2021-2027 г., формирайки в тях нов начин на мислене отвъд ограниченията и давайки им шанс за опознаване на други култури, за създаване на трайни познанства по целия свят, за споделяне на общи ценности и новаторски идеи, за възможността на хората да живеят свободни от стереотипи.

В последния, 5-ти ден от младежкия обмен, всеки един от участниците получи сертификат Youthpass, както и сертификат за участие в проекта от Фондация Българска Памет, които могат да им послужат като референция в тяхната последваща образователна и професионална реализация.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.