В периода от 15 май до 21 май 2022 г., Фондация Българска Памет реализира събитие “Развитие на уменията на бъдещето сред младите, чрез проблемно-базирано обучение за по-конкурентна Европа” | Фондация Българска Памет
img

В периода от 15 май до 21 май 2022 г., Фондация Българска Памет реализира събитие “Развитие на уменията на бъдещето сред младите, чрез проблемно-базирано обучение за по-конкурентна Европа”

В периода от 15 май до 21 май 2022 г., Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония, реализират обучително събитие в рамките на проект №2019-3-BG01-KA205-077847 “Развитие на уменията на бъдещето сред младите, чрез проблемно-базирано обучение за по-конкурентна Европа”, които е съфинасиран по програма „Еразъм +“ КД2.

Основната цел на проекта е чрез методите на проблемно-базираното обучение да бъде разработена и приложена иновативна обучителна методология за млади хора (15-24г.), насочена към развитието на умения на бъдещето, предприемачески, социални и граждански компетенции, както и реализация на обучения за младежи, младежки работници и представители на свързани с младежката работа сектори.

В рамките на изминалите дни, младежите генерираха възможни решения на поставен проблем и усвоиха по интерактивен начин трансверсални умения и умения на бъдещето, които ще им бъдат полезни за напред.

Програмата стартира с сесии за „разчупване на леда“ и създаване на групови правила. Събитието продължи с интерактивна сесия и групово упражнение модерирани от Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на „Институт за икономическа политика“, гр. София. Той разясни на участниците възможностите за финансиране на предприемаческа идея и бизнес модела „Канава“.

Доц. д-р Светла Бонева, преподавател в Университета за национално и световно стопанство, представи на младежите Европейското измерение на социалното предприемачество и неговата важна роля за обществото.

Георги Станков, психолог и обучител, ги запозна със социалните умения при работата с хора, видовете индидуално поведение, емоционалната интелигентност и как да виждат света с очите на другите.

Д-р Младен Ламбев, бивш Координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г., обясни на участниците детайлно какви са възможностите за изграждане на по-конкурентна Европа, както и модерира групово упражнение в което младежите презентираха основните функции на европейските институции.

Проф. Цветан Давидков, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, представи какви са основните разлики между ръководител и лидер, както и някои основни понятия, дефиниращи лидерството. Той насочи вниманието на младежите към това, че добрия лидер винаги забелязва качествата на хората от екипа му, че трябва да има сетива за добрите примери на всеки един от тях, да ги стимулира в изпълнението на задачите им и да обосновава мнението си.

Участниците се запознаха с темата за дигиталния маркетинг, успешни практики и предприемачество чрез социалните мрежи в сесията с гост-лектор, Жюстин Томс – дългогодишен медиен експерт и преподавател в Нов български университет. 

В панелите от програмата на изминалите няколко дни бяха приложени методи на неформалното образование, проектно-базирано и проблемно-базирано обучение, интерактивни методи, интердисциплинарни казуси и занимания, игри, групово обучение и обучение в екип, като фокусът беше поставен върху преживяването на участниците и оценката в реално време на придобитите знания и умения.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.