В периода от 12 до 18 юни 2022 г., Фондация Българска Памет реализира обучително събитие за младежки работници в рамките на проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура” | Фондация Българска Памет
img

В периода от 12 до 18 юни 2022 г., Фондация Българска Памет реализира обучително събитие за младежки работници в рамките на проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура”

    В периода от 12 до 18 юни 2022 г., Фондация Българска Памет, в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“, гр. Битоля, Република Северна Македония и сдружение “ГЛАС“ Босилеград, Република Сърбия, провежда събитие по проект  № 2020-1-BG01-KA227-YOU-095019 „Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура“, съфинансиран по  програма „Еразъм +“ КД2.

    Основната цел на проекта е чрез творчески и културен инструментариум да се създаде иновативна методика за развитие на предприемчивост и креативност сред  младите хора на Балканите. Тя се разработва и тества с 15 младежки работници и 60 младежи, допринасяйки за  тяхното личностно развитие, активно гражданско участие и свързаност; укрепвайки капацитета на организациите, заети в културната сфера и представлява образователен ресурс със свободен достъп.

     В рамките на изминалите дни, чрез участието си в различните панели от програмата, младежите надградиха личностното си развитие, активното си гражданско участие и свързаност и придобиха трансверсални и презентационни умения, които ще им бъдат полезни в бъдеще.

Програмата стратира със сесии за „разчупване на леда“ и създаване на групови правила. Събитието продължи с Николай Дунев, Председател на фондация „Активна историческа карта“, чиито силен интерес към историята, географията и иновациите го води към модерна и полезна идея – съставянето на активни исторически карти, представляващи интерактивни цифрови модели, допълнени от разнообразни текстове и снимки, промени на граници, движения на войски, отбелязване на важни събития, по които човек може да разбере в детайли най-важните исторически периоди.

В следващите панели от програмата на събитието участниците по държави презентираха добрите практики за предприемачество чрез творчество и култура в страната, от която произхождат и участваха активно в работилници, посветени на иновативната методика.

Д-р Младен Ламбев, бивш Координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз -2018 г., обясни на участниците детайлно как културата движи икономическото и социалното развитие на Европа, както и модерира групово упражнение, в което младежите разработиха и презентираха иновативни идеи за културно предприемачество.

Участниците се запознаха с темата „Споделено изкуство на Балканите – традиции, съвременно изкуство и нови подходи към съдържанието“, представена от Снежана Йовева-Димитрова, Директор на Държавен институт за култура към Министерството на външните работи на Република България. Според г-жа Димитрова, културата е мощен инструмент за взаимодействие между хората и дава възможност за обединение на нациите.

В панелите от програмата бяха приложени методи на неформалното образование, интерактивни методи, интердисциплинарни казуси и занимания, игри, групово обучение и обучение в екип, като фокусът беше поставен върху разработването на иновативна методика за развитие на предприемчивост и креативност сред  младите хора на Балканите.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.