В периода от 11 до 15 юли 2022 г. Фондация Българска Памет, реализира обучително събитие за младежки работници в рамките на проект “Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение” | Фондация Българска Памет
img

В периода от 11 до 15 юли 2022 г. Фондация Българска Памет, реализира обучително събитие за младежки работници в рамките на проект “Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение”

В периода от 11 до 15 юли 2022 г, Фондация Българска Памет, в партньорство със Сдружение за Македонско – Българско приятелство, гр. Битоля, РС Македония, провежда събитие по проект № 2020-1-BG01-KA205-078892 Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение”

Основната цел на проекта е създаване на иновативна и интегрирана методология, основана на проблемно-базираното и ценностно-базираното обучения и прилагането на дигитални технологии в неформалното образование, така както и развитие на капацитета на младежки работници за нейното прилагане, обучение на младежи и трансфер на добрите практики сред представители на други, свързани с младежката дейност сектори.

В рамките на изминалите няколко дни, младежките работници по проекта развиха редица умения, включващи инициативност, предприемачески, социални и граждански  компетенции. Насърчено беше сред тях позитивното отношение към Европейския проект и осъзнаване силата на споделените Европейски ценности.

Програмата стартира със сесии за „разчупване на леда“ и създаване на групови правила. Събитието продължи с доц. д-р Светла Бонева от УНСС, която презентира пред участниците темата за „Предприемачеството в контекста на междукултурните различия“. По време на лекцията бяха разгледани същността на междукултурните различия и важни правила за междукултурно поведение, които трябва да се спазват с цел постигане на успех в международната предприемаческа дейност. В занимание по групи, участниците от двете държави имаха задача да идентифицират културните особености, характерни за Р България и РС Македония и да ги преставят пред останалите.

Г-жа Яница Бойчева, политолог, разкри пред участниците някои основни аспекти на културното предприемачество и добрите практики в Европа, свързани с неговото реализиране. Тя модерира групово занимание, посветено на уменията на младия предприемач и предприемаческата култура, в което участниците развиха логическото си мислене и се забавляваха.

Д-р Младен Ламбев, бивш координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018, представи темата „Единни в многообразието – споделени Европейски ценности“. „Основното предимство на Европейския съюз е, че той е най-успешният наднационален проект за мир в историята. Предимствата от членството в Съюза са свързани с 4-те основни свободи на движение – за хора, стоки, услуги и капитали, както и опазването на споделените Европейски ценности.“ В рамките на групово занимание, модерирано от д-р Младен Ламбев, участниците имаха задача да опровергаят фалшиви новини, свързани с ЕС, позовавайки се на официални източници на информация.

Заложениете в програмата лекции и групови упражнения допринесоха за насърчаване на междукултурния диалаг на младите хора от двете държави. Бяха развити умения за предприемачество и инициативност, което насърчи тяхната мотивация за активно участие в общностите, от които те произхождат.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.